MADDE 1-TARAFLAR

İşbu sözleşme ile düzenlenen karşılıklı hak ve yükümlülükler “Aydınevler Mah. Efendioğlu Sok. No.7 Maltepe/İSTANBUL” adresinde mukim “ACIBADEM MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ” (bundan sonra “Acıbadem Mobil” olarak anılacaktır) ile Acıbadem 365 mobil uygulamasından sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kullanıcı arasında üyelik kaydını tamamladığında bu anlaşmayı okuyup anladığını ve kabul ettiğini elektronik olarak onaylaması ile yürürlüğe girer.

MADDE 2-TANIMLAR

Aşağıdaki tanımlamalar, işbu sözleşme kapsamında atıfta bulunulacak tanımlamalar olup, açıklanan anlamlar çerçevesinde kullanılacaktır.

2.1. Uygulama: “Acıbadem 365” isimli mobil uygulama, tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımını ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir.

2.2. Kullanıcı/Üye: Uygulamaya işbu sözleşmede belirlenen yöntemlerle kayıt olup uygulama tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir.

2.3. Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcının hesabını yönetim sayfası, uygulamaya erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca Kullanıcının bilgisinde olan bilgileri ifade etmektedir.

2.4. Hizmetler: Acıbadem 365 uygulaması içerisinde kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan ve sözleşmenin 6. Maddesinde yer alan hizmetleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ortaya konulan tüm iş ve işlemleri ifade etmektedir.

2.5. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade etmektedir.

2.6. Uygulama Bilgilerim Ekranı/ Portal: Kullanıcının uygulama kapsamında yer alan hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece kullanıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen kullanıcıya özel web sayfasını ifade etmektedir.

2.7. Kişisel bilgiler/ Gizli Bilgiler: Kişi adı/soyadı, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

2.8. Ürün: Kullanıcıların uygulamaya yükledikleri yazılı ve/veya görsel içeriklerden oluşan ve kişiye özel tasarlanan albümü ifade etmektedir

MADDE 3- KONU VE KAPSAM

İşbu sözleşmenin konusu; Acıbadem 365 uygulamasında mevcut olan ve/veya ileride Acıbadem Mobil tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların iş bu sözleşme çerçevesinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 4- ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI

4.1. Mobil uygulamadan yararlanmak isteyen kişiler, uygulama bilgilerim ekranında var olan formu doldurarak uygulamaya üye olabilirler.” Kullanıcılar, uygulamaya e-posta/kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabileceklerdir.

4.2. Reşit olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, herhangi bir şekilde tespit edildiği takdirde kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Kullanıcının” doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler ile oluşabilecek zararlar Acıbadem Mobil’nin sorumluğunda değildir.

4.3. Uygulamaya üye olabilmek için kullanıcının, Acıbadem Mobil tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmamış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi Acıbadem Mobil tarafından işbu sözleşme’nin 5.1. numaralı maddesi uyarınca geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları uygulamaya üyelik hakkı kazanma sonucunu doğurmayacak ve bu nedenle oluşabilecek zararlardan Acıbadem Mobil sorumlu olmayacaktır.

MADDE 5-KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Kullanıcı, kullanım prosedürlerini yerine getirirken, uygulamadaki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve uygulamadaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul etmiştir.

5.1.2. Kullanıcı, yürürlükteki emredici kanun hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlar tarafından usulüne uygun olarak bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Acıbadem Mobil’nin üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul etmiştir.

5.1.3. Kullanıcı, uygulamaya erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçlarını (kullanıcı adı, şifre, kod gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme erişim araçlarını kullanma hakkı münhasıran kullanıcıya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Sisteme erişim araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur. Acıbadem Mobil, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kullanıcı, 3 şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde Acıbadem Mobil’yi derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

5.1.4. Kullanıcı, uygulama dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. Acıbadem Mobil, kullanıcı tarafından iletilen veya uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5. Kullanıcı, Uygulama içeriğinde yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kullanıcı, Acıbadem Mobil’e verdiği iletişim bilgilerinin yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim bilgileri olduğunu ve bu iletişim bilgilerini aktif olarak kullandığını taahhüt etmiştir. Bu iletişim bilgilerinin kullanıcının kendisine ait olmamasından veya iletişim bilgilerini aktif olarak kullanmamasından dolayı Acıbadem Mobil’nin uğrayabileceği her türlü zararı tazminle yükümlü olacaktır. Kullanıcının, kendisi için oluşturulmuş portalları başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde, kullanıcı, Acıbadem Mobil’nin tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan iş bu sözleşmeyi feshetme ve Kullanıcının üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan etmiştir. Kullanıcı, Acıbadem Mobil’nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. Acıbadem Mobil’nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, uygulama dâhilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, hâlihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ‘Acıbadem Mobil’nin uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul etmiştir.

5.1.7. Kullanıcı işbu uygulamanın Acıbadem Mobil’e ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul etmiştir. İşbu uygulamanın içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, Acıbadem Mobil ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki uygulama dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.8. Kullanıcı, Acıbadem Mobil’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. Acıbadem Mobil tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcıya aittir.

5.1.9. Her türlü “Kullanıcı”lığın tesisinin ilk ve en önemli koşulu “18 yaşından büyük olmak” şartıdır. Kullanıcı, üyelik formunu doldurduktan ve “Kullanıcı Sözleşmesi ‘ni okudum, müzakere ettim ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum” maddesini onayladıktan sonra iş bu Sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcının, uygulamaya kayıt olduğu ve Acıbadem Mobil tarafından üyeliği onaylandığı tarihte 18 yaşından küçük olduğu tespit edilmesi halinde; Acıbadem Mobil, ilgili kullanıcının sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edebilir. Bu halde kullanıcı, itiraz hakkı bulunmadığını, maddi veya manevi tazminat dahil olmak üzere hiçbir talep hakkı olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

5.2. Acıbadem Mobil’nin Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. Acıbadem Mobil, uygulamada sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Acıbadem Mobil, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Acıbadem Mobil tarafından kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Acıbadem Mobil sorumlu olmayacak ve kullanıcının uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

5.2.2. Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle uygulama içerisinde Acıbadem Mobil kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Acıbadem Mobil,üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklulukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Acıbadem Mobil’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.3. Kullanıcı tarafından aksi talep edilmediği sürece Acıbadem Mobil, Uygulamaya Kullanıcı tarafından yüklenen kayıtların saklanmasına ilişkin olarak taahhüt vermemektedir.

5.2.4. Acıbadem Mobil, uygulamanın işleyişine, genel kurallarına,genel ahlak kurallarına aykırı olan yorum, mesaj ve içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve/veya bu yorum mesaj ve içeriği giren kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.2.5. Acıbadem Mobil, işbu uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, uygulamanın kullanımı ya da uygulamaya giriş ile bu 5 değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, Acıbadem Mobil tarafından belirlenen mecra üzerinden kullanıcılara duyurulur.

5.2.6. Acıbadem Mobil uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Acıbadem Mobil özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

5.2.7. Acıbadem Mobil gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda uygulamaya erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

MADDE 6- HİZMETLER

Acıbadem Mobil, “Acıbadem 365 Uygulaması” vasıtasıyla Kullanıcılara işbu sözleşme ile kapsamı ve içeriği belirlenen hizmetleri sağlayacaktır. Söz konusu standart uygulama ücretsiz olup Uygulama içeriğindeki bazı ek özellikler ücretli olarak sağlanacaktır. Acıbadem Mobil tarafından bu uygulama ile kullanıcılara, kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurabileceği, yazılı ve görsel içerikleri kullanıcı Portallarında paylaşabileceği, Kullanıcıların, Acıbadem Mobil tarafından uygulama kapsamında satışa sunulan ürünleri satın alabileceği mecraların hazırlanması ve işbu sözleşme ile belirlendiği şekil ve koşullarla kullanıcılara iletilmesi hizmetlerini sunacaktır. Acıbadem Mobil, sunduğu hizmetlerin içeriğinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

MADDE 7- GİZLİLİK

7.1. Uygulama üzerindeki çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (adı/soyadı, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Acıbadem Mobil’e vermeleri gerekmektedir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılacaktır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi imzalamakla bu kullanıma onay vermiştir.

7.2. Kullanıcıdan istenen kişisel bilgiler, kullanıcıya “Hizmet” verilebilmesi için gerekli olup, bu kişisel bilgiler Acıbadem Mobil tarafından veya yetkilendirdiği üçüncü parti firmalar tarafından saklanır. Acıbadem 365 mobil uygulaması Acıbadem Mobil tarafından yetkilendirilmiş üçüncü parti firma aracılığı ile sağlanmakta olup, Uygulamadan faydalanmak isteyen kullanıcılar, hizmetlerin sunumu için gereken bilgilerinin söz konusu üçüncü parti firma/lar ile paylaşılacağını kabul ederler.

7.3. Acıbadem 365 ücretsiz mobil uygulamsasını indirerek herhengi bir ücret ödemeden üye olanlar, işbu Gizlilik Koşulları’nı kabul etmiş bulunmakta ve burada belirtilen hükümlerin kendilerini bağladığını kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

7.4. Acıbadem Mobil işbu sözleşme’de aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Acıbadem Mobil’nin işbirliği içinde olmadığı üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Acıbadem Mobil, işbu sözleşme hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durum sınırlı sayıda olmak üzere;

7.4.1 Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, vb. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının,

7.4.2 Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla üyelerle ilgili bilgi talep edilmesinin,

7.4.3 cıbadem Mobil 7.1. hükmü saklı tutulmak koşulu ile, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt etmektedir. Acıbadem Mobil’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Uygulama’ya ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Acıbadem Mobil’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

MADDE 8- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 9- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

9.1. Uygulama’nın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, Acıbadem 365 markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları Acıbadem Mobil’e aittir ve/veya Acıbadem Mobil tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan Acıbadem Mobil’ye ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler Acıbadem Mobil’in uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Acıbadem Mobil’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

9.2. Kullanıcıların, uygulamada yayınlanmak üzere sunduğu içeriğin kendilerine ait olduğu veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde kullanma haklarının olduğu kabul edilir. Kullanıcılar, kendilerine ait olmayan içeriği ancak kanunda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunmak şartıyla yayınlayabilir. Aksi halde, 3. Kişiler tarafından talep edilen tazminatlar dahil, Acıbadem Mobil’in uğrayacağı zararlardan içeriği yükleyen üye sorumlu olacaktır.

MADDE 10- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Acıbadem Mobil günün koşullarına ve ilgili mevzuatlardaki değişikliklere bağlı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni veya herhangi bir hükmünü, uygun göreceği herhangi bir zamanda, uygulamada ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise belirtilen tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcıların tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MADDE 11- MÜCBİR SEBEPLER

11.1. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, Acıbadem Mobil’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Uygulama, Portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Acıbadem Mobil’nin makul kontrolü haricinde gelişen ve Acıbadem Mobil’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.2. Kullanıcıların, uygulamada yayınlanmak üzere sunduğu içeriğin kendilerine ait olduğu veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde kullanma haklarının olduğu kabul edilir. Kullanıcılar, kendilerine ait olmayan içeriği ancak kanunda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunmak şartıyla yayınlayabilir. Aksi halde, 3. Kişiler tarafından talep edilen tazminatlar dahil, Acıbadem Mobil’in uğrayacağı zararlardan içeriği yükleyen üye sorumlu olacaktır.

MADDE 12- KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Kullanıcı, işbu Sözleşme’ den doğabilecek ihtilaflarda Acıbadem Mobil’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 13- SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcı uygulamaya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Uygulama kullanıcılarının işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Acıbadem 365 Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve kullanıcılar, fesih sebebiyle, Acıbadem Mobil’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır; i- Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, sistemin işleyişini manipüle edecek davranışlar ile gerçek dışı işlemlerde bulunması, ii- Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması, iii- Kullanıcının, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.

MADDE 14- TEBLİGAT ADRESLERİ

14.1. Acıbadem 365 uygulaması üyelerden peşinen posta adreslerini istemektedir. Ancak kullanıcıların Acıbadem Mobil’ye bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilmektedir.

14.2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul etmiştir.

14.3. Yine Acıbadem Mobil’nin kullanıcıların kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Acıbadem Mobil tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyelere ulaştığı kabul edilecektir.

MADDE 15- YÜRÜRLÜLÜK

15.1. Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt etmiştir

15.2. İşbu Sözleşme, 16 (onaltı) maddeden oluşmakta olup kullanıcının elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Acıbadem 365 Yaşam Boyu Sağlık Takip Hizmeti

Hasta Bilgilendirme ve Onam formu

“Acıbadem 365 Yaşam Boyu Sağlık Takip” hizmeti ile ilgili aşağıdaki bilgilendirme formunu okudum, hizmet ile ilgili tüm sorularım danışman hemşire tarafından yanıtlandı, hizmet kapsamını aklımda hiçbir soru kalmayacak şekilde anladım. İşlemin nasıl yapılacağı bana açıklandı. Tümünü anladım.

Diyabet, obezite veya tansiyon gibi kronik hastalık riski taşıyan kişilerin fiziksel ve sanal ortak alanlarda sağlık profesyonelleri danışmanlığında sosyal etkileşimlerinin arttırılmasının, beslenme alışkanlıkları konusunda yönlendirilmelerinin, günlük hayatlarında daha aktif olmalarının, uygun spor faaliyetleri yapmalarının ve bu konularda düzenli eğitimler almalarının kronik hastalık riskinin azaltılması ya da geciktirilmesine yönelik takip hizmetlerinin verilmesi amaçlanmaktadır.

Bu konuda uzman beslenme hemşiresi, diyetisyen, spor hocası, psikolog ve çağrı merkezi yetkililerinden oluşacak bir platformun üzerinden kronik hastalık risk grubu, mobil mobil uygulama ve cihazlar ile takip edilecek olup, diledikleri zaman danışmanlık alınabileceği, kilo, bel çevresi, günlük adım sayısı gibi verilerin takip edilebileceği ve bunların raporlanabileceği bir altyapı ile takip hizmeti verilecektir.

Hizmet süresince tüm Kullanıcılar Acıbadem Mobil Sağlık Hiz. A.Ş. Medikal Çağrı Merkezi üzerinden bu hizmet için özel yazılan mobil mobil uygulamalar ile takip edilebilecektir. Hemşireler ve pratisyen hekimler, 7/24 danışmanlık verebilecek olup part-time görev yapacak diyetisyen, psikolog, spor hocası ise kendi alanlarında ek önerilerde bulunabilecek ve Kullanıcılar spor, eğitim, yürüyüş ve gezi gibi organizasyonlara olarak katılabileceklerdir.

Tüm bu süreç boyunca kullanıcıların aşağıdaki sağlık verileri düzenli olarak kayıt altında tutulacak ve 12 aylık seyri takip edilecektir. Vücut Kitle İndeksi (Boy, Kilo): Kullanıcılar tarafından mobil mobil uygulamalar üzerinden manuel olarak yazılım sistemine girilecektir. Aktivite Takibi (Günlük Adım Sayısı, Haftalık Koşu Mesafesi ve Süresi (PACE): Kullanıcıların talebine bağlı olarak verilecek kablosuz özellikli akıllı bileklik ile bu veriler, otomatik olarak yazılım sistemine aktarılacaktır.

Oral Glikoz Tolerans Testi (Başlangıçta ve 3 Ayda 1): Kullanıcının talebine bağlı olarak Oral Glikoz Tolerans Testi, kullanıcılara evlerinde veya iş yerlerinde Acıbadem Mobil Sağlık Hiz. A.Ş Evde Bakım ekipleri tarafından uygulanacak olup test verileri Mobil uygulamaya kayıt edilecektir.    Online Eğitim (Ayda 1): Kullanıcının talebine bağlı olarak, mobil uygulama üzerinden online olarak eğitim dokümanları iletilecek olup tamamlanma adet ve oranları sistemde kayıt altına alınacaktır.    Yüzyüze Eğitim (Ayda 1): Kullanıcının talebine bağlı olarak, mobil uygulama üzerinden yüz yüze eğitim organizasyonları bir ajanda sistemi ile iletilecek olup katılım adet ve oranları ile birlikte eğitime ait not ve dokümanlar ayrıca sistemde kayıt altına alınacaktır.    Spor Organizasyonları (Ayda 1): Kullanıcının talebine bağlı olarak, mobil uygulama üzerinden spor organizasyonları bir ajanda sistemi ile iletilecek olup katılım adet ve oranları ile birlikte bu aktivitelere ilişkin notlar, ölçümler ayrıca kayıt altına alınacaktır.

Kullanıcının talebine bağlı olarak, manuel girilen verilerin doğrulanması açsısından Mobil Sağlık Evde Bakım ekibi katılımcıları evlerinde veya işyerlerinde düzenli olarak ziyaret edebilecek olup manuel yapılan ölçümleri birlikte tekrarlayacaktır.    Tüm verilere ilişkin geri bildirim sağlamak amacı ile katılımcılar Çağrı Merkezi Uzman Hemşiresi tarafından belirli aralıklarla aranarak değerlendirme görüşmesi yapılacak olup kullanıcılar, bu verilere ilişkin sistemde bulunan diğer hekim ve uzmanlara online veya telefon üzerinden randevu ile danışabilecektir.

Spor Hocasının önerdiği ve açıkladığı aktivite/egzersizleri yaparken dikkatli olmam gerektiği ile yaşanabilecek kaza veya yaralanmalardan şahsen sorumlu olduğum anlatıldı ve anladım.    Tüm verilere ilişkin geri bildirim sağlamak amacı ile Çağrı Merkezi Uzman Hemşiresi tarafından düzenli aralıklarla aranarak değerlendirme görüşmesi yapılmasını kabul edip izin verdim. Hizmeti almayı kabul ettikten sonra, tarafıma ait tıbbi bilgi ve dokümanların eğitim ve/veya bilimsel amaçlı çalışmalarda kullanılmasını, kişisel bilgilerimin saklanması koşuluyla, kabul edip izin verdim. Yapılacak tedavilerin başarısının bana da bağlı olduğu, üzerime düşen diyet, uyku ve egzersiz önerilerine uymam gerektiği anlatıldı, kabul ettim. Vazgeçmem gereken zararlı alışkanlıklarla ilgili önerileri yerine getirmem ve tarafıma doktorum tarafından yazılan reçetelerdeki ilaçları tarife uygun doz ve sürelerde kullanmam gerekliliği anlatıldı ve kabul ettim.

Acıbadem 365 Yaşam Boyu Sağlık Takip hizmetine ilişkin olarak, tıbbi verilerimin bilimsel araştırma ve eğitimlerde kullanılmasından vazgeçebileceğim ve her aşamada başlangıçta verdiğim onamı geri alabileceğim konularında yazılı ve sözlü olarak bilgilendirildim.

Yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak okudum ve anladım. Acıbadem 365 Yaşam Boyu Sağlık Takip Hizmetlerinden nasıl yararlanabileceğim, başvuru, kabul süreci ile işleyiş hakkında bilgilendirildim. Verilecek hizmetleri kabul ediyorum.